Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 884

2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı

2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı

Madde 884 - Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir.

Alacak, borcu ödeyen malike geçer.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 19. HD, T: 18.09.2008, E: 2008/352, K: 2008/8485:

“... Davalı banka vekili, davacılardan Kemaliye’nin ipotekli taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkı bulunmaması nedeniyle aktif husumet ehliyetine de sahip olmadığını; diğer davacı Ayten’in de taşınmazı ipotek yükü ile satın almış bulunması karşısında davasının esastan reddi gerektiğini; ipoteğin akit tablosuna göre müvekkili bankanın takipte haklı olduğunu ve davacının ancak Türk Medenî Kanunu’nun 884’üncü maddesi uyarınca ödeme yaparak ipoteği kaldırabileceğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılamaya ve toplanan delillere göre ipoteğin gerek dava dışı Ü. Bilgi İşlem, Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kullanacağı kredilerden ve gerek kefil sıfatıyla imzaladığı sözleşmelerden doğacak borcu teminat altına aldığı ve ipoteğin fekki şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin davacı Ayten’e yönelik bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı Kemaliye’nin temyiz itirazlarına gelince; adı geçen taşınmazını ipotekle yükümlü olarak diğer davacıya devrettiğinden ve kural olarak ipotek veren üçüncü kişi borçtan şahsen sorumlu olmadığından mahkemece bu kuralın aksi belirlenmeksizin ipotek veren Kemaliye’nin borçtan sorumlu tutulması sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması doğru değildir. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Şahsen mesul olmıyan malikin hakkı

Madde 799

Başkasının alacağı için üzerinde ipotek tesis edilen gayrimenkulün maliki, borçlu hakkındaki şartlara göre borcu itfa edip gayrimenkulünü rehinden kurtarabilir ve iskat ettiği borç için alacaklının yerine kaim olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 799 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz malikine borcu ödemek suretiyle, taşınmazını takipten kurtarma ve alacaklıya halef olma hakkı verilmektedir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Stellung des Eigentümers

Art. 827

1 Ist der Grundeigentümer nicht Schuldner der Pfandforderung, so kann er das Pfandrecht unter den gleichen Voraussetzungen ablösen, unter denen der Schuldner zur Tilgung der Forderung befugt ist.

2 Befriedigt er den Gläubiger, so geht das Forderungsrecht auf ihn über.

2-) CCS:

2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement

Art. 827

1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

2 Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X