Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 205

III. Sözleşmenin şekli

III. Sözleşmenin şekli

Madde 205 - Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 08.02.2002, E: 2001/16805, K: 2002/1535:

“… Mal rejimlerine ait karı koca arasında evlenmeden sonra yapılan sözleşme yapma hakkı kişiye bağlı haklardan ise de bu hakkın, vasiyet yapma, evlenme ve nişanlanma gibi bizzat kullanılması zorunlu olan haklardan olduğu yönünde kanunlarımızda bir hüküm yoktur.

Tarafların noterde bizzat düzenledikleri mal ortaklığı rejimini seçtiklerine dair sözleşmenin tasdiki isteği ile açılan davada 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 173. maddesine göre eşler(in) yargılamada bizzat hazır bulunmaları zorunlu tutulamaz. Bu konudaki irade açıklamasını taşıyan vekaletname verilmesi, kişiye bağlı hakkın bizzat kullanıldığının belirlenmesi için yeterlidir. Somut olayda taraflar davada kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerine göre duruşmaya devamla belirecek duruma göre karar verilmesi gerekirken, tarafların bizzat hazır olmadığından bahisle davanın reddi doğru değildir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III- Evlenme mukavelesinin şekli

Madde 173

Evlenme mukavelesinin akdi veya tadili ve feshi resmî şekilde olmak ve iki taraf ile kanuni mümessilleri tarafından imza edilmek lâzımdır.

Evliliğin devamı sırasında yapılan evlenme mukaveleleri mahkemenin de tasvibine iktiran etmek lâzımdır.

Evlenme mukavelesi, tesciline müteallik hükümler dairesinde iki taraftan başkasına karşı müessir olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 173 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddenin birinci fıkrası ile mal rejimi konusunda eşlerin yapacakları sözleşmenin noterde düzenlenmesi gerektiği öngörülmüştür. Bu sözleşme noterce re’sen düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi, eşlerin hazırladıkları yazılı sözleşmede imzalarının noterlikçe onaylanması şeklinde de yapılabilir.

Maddenin ikinci fıkrası, mal rejimi sözleşmesinin şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunu, bu nedenle bizzat eşler tararından yapılması gerektiğini hükme bağlamaktadır. Aynı fıkrada, eşlerin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmadıkları hâllerde, sözleşmeye yasal temsilcilerin de katılması zorunluluğu getirilmiştir.

Not: Türk Medenî Kanunu Tasarısı’nın 205. maddesi 1. fıkrası bir cümleden ibaretti. Yasalaşma sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Alt Komisyonu hükmün şu şekilde kaleme alınmasını önermiştir: “Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama ya da evlendirme memurluğuna eşlerin birlikte yazılı beyanı şeklinde yapılır.” Ancak, bu öneri Adalet Komisyonu’nca kabul edilmemiştir. Hükmün hali hazırdaki 1. fıkrasının 2. cümlesi Tasarı metnine Adalet Komisyonu tarafından eklenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Form des Vertrages

Art. 184

Der Ehevertrag muss öffentlich beurkundet und von den vertragschliessenden Personen sowie gegebenenfalls vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden.

2-) CCS:

III. Forme du contrat de mariage

Art. 184

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X